Informace o zpracování osobních údajů

Scimed Biotechnologies, s.r.o.

IČ 06971199
se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. C 292289.
Úvod
1.1. Tento dokument vyhotovil Scimed Biotechnologies, s.r.o. (dále jen "Scimed") za účelem splnění povinností informovat zákazníky jakožto subjekty osobních údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů v rámci poskytování kosmetických přípravků, obchodního sdělení a marketingu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "Nařízení").
1.2. Tento dokument se vztahuje na všechny osoby, které komunikují se zaměstnanci Scimed za účelem dodání nabízeného zboží nebo služby nebo objednávají zboží Scimed (dále jen "Zákazníci"). Scimed je, jakožto správce osobních údajů, povinnen zajistit, aby všichni zákazníci měli možnost se s obsahem dokumentu seznámit a poskytnout jim k němu dodatečné informace potřebné k plnému porozumění.
INFORMACE DLE ČL. 13 NAŘÍZENÍ
2.1. V souladu s čl. 13 Nařízení poskytuje Scimed jakožto správce osobních údajů jednotlivým subjektům informace o zpracování jejich osobních údajů.
2.2. V rozsahu informace o
kontaktních údajích správce osobních údajů
účelu zpracování a právním základu, na němž je zpracování založeno
kategoriích dotčených osobních údajů
příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů
době uložení osobních údajů nebo kritériích pro její určení
jsou informace poskytnuty ve vztahu k jednotlivým účelům užití v Příloze č. 1 tohoto dokumentu.
2.3. Ve vztahu k účelům zpracování, založeným na právním předpisu, pro splnění smlouvy nebo na výkonu oprávněných zájmů Scimed je poskytnutí osobních údajů zákazníkem povinné, a v případě jeho odmítnutí nemůže Scimed poskytnout zákazníkovi nabízené produkty.
2.4. Poučení o právech zákazníka týkajících se ochrany osobních údajů:
2.4.1 Právo na přístup k osobním údajům
Zákazník má právo po Scimed požadovat, aby mu poskytla přístup k jeho osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Zákazník je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody s Scimed jeho osobní údaje.
2.4.2. Právo na vysvětlení a opravu osobních údajů
V případě, že se zákazník domnívá, že Scimed jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s tímto dokumentem (zejména s účely a právními základy zde identifikovanými) nebo s právními předpisy, je oprávněn na Scimed požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li Scimed nepřesné osobní údaje zákazníka, je zákazník oprávněn požadovat jejich opravu.
2.4.3. Právo na výmaz osobních údajů
Zákazník je oprávněn požadovat na Scimed výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, zákazník odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy zákazník vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování.
2.4.4. Právo na omezení zpracování
Zákazník je oprávněn požadovat po Scimed omezení zpracování osobních údajů v následujících případech:
zákazník popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Scimed mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit,
zpracování osobních údajů je dle zákazníka protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů,
S osobními údaji, ve vztahu k nimž bylo uplatněno právo na omezení zpracování, nebude s výjimkou jejich prostého uložení až do splnění účelu omezení prováděna žádná operace zpracování, ledaže byl k takovému zpracování zákazníkem udělen souhlas, nebo je takového zpracování zapotřebí z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, případně z důvodu jiného důležitého zájmu Evropské Unie nebo České republiky.
2.4.5. Právo na námitku proti zpracování osobních údajů
V případě zpracování osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů Scimed je zákazník oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Scimed je na základě námitky povinna zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jejích zájmů převažuje nad zájmy a svobodami zákazníka.
2.4.6. Právo na přenos osobních údajů
S ohledem na to, že v rámci zpracování osobních údajů zákazníka ze strany Scimed jsou splněny podmínky pro přenositelnost osobních údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení (zpracování prováděno na základě souhlasu a z důvodu plnění smluvních povinností), může zákazník předat poskytnuté osobní údaje jinému správci. Je-li to technicky možné Scimed předá osobní údaje zákazníka přímo správci.
2.4.7 Právo na podání stížnosti
V případě podezření, že Scimed zpracovává osobní údaje zákazníka v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li Scimed některému z výše uvedených požadavků zákazníka, je zákazník oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
2.5. Informace o podmínkách zpracování osobních údajů zákazníků
2.5.1. Scimed je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializovaného poskytovatele, nacházejícího se v postavení zpracovatele osobních údajů (zejm. poskytovatelé informačních systémů, používaných ke zpracování osobních údajů, majících přístup k příslušným databázím v rámci servisní činnosti). Osobní údaje jsou zpracovávány ve formě listinné s omezeným přístupem třetích osob a ve formě elektronických databází na zabezpečených datových úložištích Scimed.
2.5.2. Scimed zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor Scimed a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet. Veškeré servery a datová úložiště, používané ke zpracování osobních údajů, jsou ve vlastnictví Scimed a nacházejí se v jejích prostorách.
2.5.3 Při zpracování osobních údajů zákazníků dochází automatizovanému rozhodování a k profilování zákazníka.
Závěrečná ustanovení
3.1. V případě, že Scimed začne zpracovávat osobní údaje zákazníka k jiným účelům a jiným způsobem, než jaké vyplývají z tohoto dokumentu a které pod tento dokument nespadají, je povinna o takovém zpracování zákazníka informovat v rozsahu dle tohoto dokumentu, a není-li dán jiný právní základ takového zpracování, je povinna k takovému zpracování získat souhlas zákazníka.
3.2. Nedílnou součástí tohoto dokumentu je Příloha č. 1 - Informace o účelech zpracování osobních údajů.
3.3. Tento dokument je každému zákazníkovi poskytnut způsobem umožňujícím důkladné seznámení s jeho obsahem, a jeho znění je zákazníkům nepřetržitě přístupné na internetových stránkách www.esteme.cz